Medisch directeur Meditel Gezondheid BV.

Bij Meditel (Rotterdam) zijn wij op zoek naar een medisch directeur. In deze functie ben je verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het medisch domein als onderdeel van het strategisch beleid. Lees verder voor de complete tekst.

 

De functie

De Medisch Directeur is verantwoordelijk voor (verdere) ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het medisch domein als onderdeel van het strategisch beleid en werkt onder eindverantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur. De Medisch directeur vertaalt vastgesteld medisch beleid naar concrete doelstellingen en bewaakt de realisatie hiervan. 

De Medisch directeur communiceert direct met het werkveld bestaande uit artsen, bedrijfsartsen en medisch assistenten en weet draagvlak te creëren om de medisch georiënteerde beleidsdoelstellingen te behalen.

De medisch directeur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het medisch handelen en zet middelen in om de kwaliteit te bevorderen, te borgen en te controleren.

De medisch directeur adviseert en initieert op het gebied van medische innovatie en ontwikkeling.

De Medisch directeur draagt inhoudelijk bij aan naar buiten gerichte medisch inhoudelijke  presentatievormen en is daarbij mede gezichtsbepalend voor Meditel Gezondheid BV.

De medisch directeur vertegenwoordigt zo nodig de organisatie bij werkgevers en verzekeraars.


Organisatie

Meditel is sinds 1987 gespecialiseerd in zowel preventief als gericht medisch onderzoek. Vanuit ongeveer 30 vestigingen in het land voert Meditel inmiddels jaarlijks meer dan veertigduizend medische keuringen en risico- en claimbeoordelingen uit.


Plaats in de organisatie

De Medisch directeur rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen directeur en werkt nauw samen met commercie en binnendienst. Hij/zij geeft uitvoering aan en neemt beslissingen op basis van de kernwaarden: optimistisch, begrijpelijk, persoonlijk, vakbekwaam, dienstbaar en ondernemend.


Zelfstandigheid

De medisch directeur:

 • Blijft op eigen initiatief op de hoogte van wetgeving, uitvoeringsbesluiten, richtlijnen en andere relevante ontwikkeling, welke verband houden met de activiteiten binnen de organisatie;
 • Geeft invulling aan de functie op basis van eigen analyse;
 • Is in staat zelfstandig problemen te signaleren en adequaat op te lossen;
 • Organiseert eigen netwerk en onderhoudt relaties;
 • Treedt bij complexe problematiek dan wel zaken die de genoemde kaders overschrijden in overleg met de directie.


Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

De Medisch directeur is binnen de eigen verantwoordelijkheidsgebieden eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. De Medisch directeur maakt deel uit van het management team en neemt deel aan het periodiek overleg van het directieteam.

De medisch directeur draagt zorg voor implementatie van het door het management team vastgestelde beleid.


Taken

 • Mede ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en de strategie van Meditel;
 • Is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die betrekking hebben op de medisch inhoudelijke aangelegenheden met betrekking tot artsen en assistenten werkzaam binnen de organisatie;
 • Geeft op medisch gebied leiding aan artsen en assistenten, stuurt aan en neemt beslissingen;
 • Bewaakt Meditel-breed de kwaliteit van het medisch deel van de dienstverlening;
 • Bespreekt klachten die medisch inhoudelijk van aard zijn met artsen en assistenten, handelt deze af richting klager en onderzoekt of er interne aanpassingen nodig zijn om herhaling ervan te voorkomen;
 • Bewaakt de voortgang van het inwerktraject van nieuwe artsen en assistenten en voert daartoe periodiek een voortgangsgesprek op basis van het bereikte competentieprofiel;
 • Stemt activiteiten van kenniskernen (ecg, ergo, vaccinaties, bedrijfsartsen) af op actuele of toekomstige vragen en vertaalt deze informatie naar Meditel beleid;
 • Ontwikkelt in overleg met anderen (sales, opdrachtgevers, artsen, externe deskundigen) nieuwe producten en draagt mede zorg voor de implementatie daarvan binnen de organisatie; 
 • Is verantwoordelijk voor de modulaire content, initieert aanpassingen en draagt zorg voor de implementatie ervan;
 • Vertegenwoordigt Meditel vanuit medisch denk- en kenniskader indien nodig of wenselijk, richting opdrachtgevers;
 • Beantwoordt vragen van medewerkers binnendienst en handelt de ‘restdossiers’ af;
 • Ziet er op toe dat artsen en assistenten handelen overeenkomstig de afspraken met de opdrachtgever en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Vormt zich een beeld van het medisch handelen van artsen en assistenten op basis van periodiek meelopen op de vestigingen;
 • Voert voor wat betreft het medische deel jaarlijks beoordelingsgesprekken met artsen en assistenten mede op basis van de hierboven genoemde observatie;
 • Stimuleert en faciliteert deskundigheidsbevordering van professionals; bepaalt de inhoud van en/of levert input voor bijscholingsdagen en andere scholingsbijeenkomsten;
 • Vertegenwoordigt in het kwaliteitsteam, ten behoeve van de ISO certificering, de medische kwaliteitsaspecten en draagt zorg voor alle benodigde informatie en terugkoppeling.
 • Analyseert periodiek de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek, verwerkt de uitkomsten ervan in een notitie en vertaalt de uitkomsten zo nodig naar een beleid.
 • Stelt op basis van door het Projectbureau aangeleverde query’s groepsrapportages op voor bedrijven met de medische conclusies en verzorgt op verzoek van de opdrachtgevers presentaties op locaties. 
 • Luistert bij de uitoefening van taken continu naar input vanuit het veld en bewaakt daarbij scherp de belangen van artsen en assistenten enerzijds en de commerciële belangen van de organisatie anderzijds;
 • Stimuleert medewerkers om trots te zijn op wat zij doen, en ze te laten uitstralen dat Meditel een krachtige, cliëntgerichte organisatie is.


Profiel

 • Afgeronde opleiding geneeskunde;
 • Organisatorische ervaring en kwaliteiten;
 • In staat om medische dienstverlening in commercieel perspectief te plaatsen;
 • In staat om te kunnen gaan met spanningsveld tussen bedrijfsbelang en professioneel belang;
 • Ervaring als keuringsarts c.q. bedrijfsarts;
 • In staat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen;
 • Heeft affiniteit met deskundigheidsbevordering, training en nascholing en neemt hierin initiatief;
 • Heeft visie op kwaliteit en is in staat deze intern en extern uit te dragen;
 • Is ondernemend en proactief;
 • Is in staat verbindend element te vormen tussen management en medewerkers in het veld;
 • Is in staat om medewerkers op afstand te coachen en te motiveren;
 • Ondersteunt op medisch gebied collega’s, sales en binnendienst;
 • Is in staat om op medisch inhoudelijk gebied opdrachtgevers te adviseren.


Aanbod

De functie wordt marktconform beloond. Een lease-auto behoort tot de mogelijkheden.


Procedure

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hans van der Krans, medisch directeur Meditel, telefoonnummer: 06-53413631. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Ilse van Dissel, personeelszaken.

Jouw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 18 januari 2019. 

De gesprekken vinden plaats in de week 5 en 6 van 2019. Wij streven ernaar om de procedure af te ronden vóór 1 maart 2019.       

Jouw sollicitatie ontvangen wij graag op: sollicitatie@venturiongroep.nl o.v.v. Medisch Directeur.      

 

Solliciteer meteen

Pas je in het profiel en heb je interesse in deze vacature? Solliciteer gemakkelijk en snel online! Wij nemen jouw sollicitatie spoedig in behandeling.